I-Inquiry
B-based
L-LEARNING
Обучение чрез проучване/изследване 

*Обучение чрез проучване / изследване (на английски: Inquiry-based learning) е процес на обучение, в чиято среда, обучаемите са въвлечени в дейности, подтикващи ги да задават въпроси, да провеждат проучване, да разрешават дадени проблеми и по този начин да достигнат до определени изводи за заобикалящия ги свят.
Проучването, като подход към процеса на обучение, включва изследване на реалния и предметния свят, предизвиквайки задаването на въпроси и правенето на открития по пътя на търсене на нови схващания. Процесът на изследване се ръководи единствено от любопитството на обучаемия, от интересите или желанието му да разбере дадено наблюдение или да реши проблем. Процесът започва, когато се забележи нещо интригуващо, изненадващо или такова, което предизвиква въпроси – нещо ново, нещо нелогично, което няма връзка с предишния опит на обучаемия или със сегашно негово схващане. Следващата стъпка е самото действие, изразяващо се в продължително наблюдение, задаване на въпроси, правене на предположения, тестване на хипотези, издигане на теории и концептуални модели. По време на целия процес обучаемият трябва да намери свой собствен път. Колкото повече напредва процесът, толкова повече въпроси изникват, като стават причина за по-задълбочено взаимодействие и връзка с новите открития и заедно с това предполагат по-голяма вероятност за по-нататъшно усъвършенстване на разбирането. Изследващият събира и записва информацията, представя резултатите и съответните обяснения, използва различни източници като книги, филми или вижданията на други хора. Извличането на смисъл от експеримента изисква отзвуци, коментари, разговори и сравнения с откритията на други, интерпретация на данните и наблюденията. Всичко това помага на обучаемите да конструират нови смислени рамки на света.
При обучението чрез проучване преподавателят подпомага или насочва обучаемия в процеса на самооткриване и създаване на негово собствено схващане за света.

Източник: Wikipedia

Ние в IBL English Academy адаптираме подходът Обучение чрез проучване/изследване на две нива:
• Възрастта на групата и специфичните характеристики в развитието, които се обуславят – когнитивно, емоционално, социално, психологическо и езиково.
• Езиковите умение на чужд език, които притежават децата.

Вземайки под внимание тези основни фактори, целият процес на обучение минава под знака на Обучението чрез проучване/изследване. Стаята е организирана така, че по всяко време децата имат достъп до всички материали – моливи, маркери, бои, хартия, книги и специално подбрани материали за определени цели, които са свързани с текущите теми или проекти.
Ползи от използване на метода Обучение чрез проучване/изследване:
• Децата знаят, че тяхното мнение е значимо, а любопитството, което имат и въпросите, които задават вълнуват учителя;
• Децата са мотивирани да научават нови неща, защото са водени от тяхното естествено и неподправено любопитство;
• Подходът е подходящ за всички възрасти, защото децата винаги имат въпроси и искат да научават повече, а с подходяща подкрепа от учителя и пригодена за техните нужди среда, това става неусетно, без негативния оттенък на „ученето“, което напоследък завладява голяма част от децата.
• Подходът е подходящ за всички предмети, стига да е адаптиран за конкретните нужди и особености.
• Развива критичното мислене и помага на децата сами да изградят своя система за учене и проучване.
• Прави логически връзки между отделните предмети и опита, който имат децата. Научаваме неща не само в училище, но и навсякъде около нас. Децата се подпомагат сами да направят асоциации между това, което вече знаят и могат, и това да си отговорят на въпрос, чиито отговор на пръв поглед не знаят.